The Leadership Styles Atatürk ün Liderlik Stilleri

The Leadership Styles Atatürk Displayed within the Framework of Bush and Glover’s Nine Models of Leadership

ABSTRACT
Atatürk is recognized and taught as a great leader in Turkey and the world. It can be observed that his leadership was first acclaimed internationally after Çanakkale or Gallipoli wars. The studies on Mustafa Kemal Atatürk’s leadership types adopt one perspective or another and analyse his leadership accordingly. The main aim of this article is to delve into more number of the leadership models Atatürk displayed throughout his life. Therefore, it takes Bush and Glover’s (2003) nine leadership models, which they compiled benefitting from Leithwood et al (1999), as the basis and these models are summarized and explained briefly. Relevant themes appearing from the events in and biographical or autobiographical records of Atatürk’s life are provided to investigate and exemplify the leadership models he embodied.

Keywords: Mustafa Kemal Atatürk, leadership, models of leadership, transformational leadership, instructional leadership


Bush ve Glover’ın dokuz liderlik modeli çerçevesinde Atatürk’ün sergilediği liderlik stilleri


ÖZET

Atatürk Türkiye’de ve dünyada büyük bir lider olarak tanınmakta ve öğretilmektedir. Liderliğinin uluslararası alanda ilk kez Çanakkale veya Gelibolu savaşlarından sonra kabul gördüğü gözlemlenebilir. Mustafa Kemal Atatürk’ün liderlik stilleri üzerine yapılan çalışmalar şu ya da bu açılarını benimsemekte ve liderliğini buna göre analiz etmektedir. Bu makalenin temel amacı, Atatürk’ün yaşamı boyunca sergilediği daha fazla sayıda liderlik modelini incelemektir. Bu nedenle, Bush ve Glover’in (2003) Leithwood ve diğerlerinden (1999) yararlanarak derledikleri dokuz liderlik modeli esas alınmakta ve bu modeller özetlenerek kısaca açıklanmaktadır. Atatürk’ün gösterdiği liderlik modellerini incelemek ve örneklendirmek için hayatındaki olaylardan ve biyografik veya otobiyografik kayıtlardan ortaya çıkan ilgili temalar sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Atatürk, liderlik, liderlik modelleri, dönüşümsel liderlik, eğitimsel liderlik

Yazının tamamı için (For the full text):

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1521896

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.