Akademik Kelime Listesi Academic Word List

570 Akademik kelimenin alt listesinden 10 kelimeyi sizin için sunuyorum. (Toplam 10 alt liste. Bu videoda yaklaşık 60 kelimeden oluşan 1. alt listenin 10 tanesini gösteriyorum. Sonraki videolarda listeleri tamamlayacağım.)

I am presenting 10 words from 570 academic words (A total of 10 sublists. In this video there are 10 words from the sublist 1 that consists of about 60 words. I am planning to present all the words from all lists.)

Academic Word List presented with their definitions, IPA transcriptions, example sentences, their translations in Turkish, and etymological explanation (roots) of each word.

Akademik Kelime Listesi, her kelimenin tanımları, IPA transkripsiyonları, örnek cümleler, örnek cümlelerin Türkçe çevirileri ve her bir kelimenin etimolojik açıklaması (kökleri) ile sunulmuştur.

Video Word List 1.1: analyze, approach, area, assess, assume, authority, available, benefit, concept, consist

Video Word List 1.2: constitute, context, contract, create, data, define, derive, distribute, economy, environment

Video Word List 1.3: establish, estimate, evident, export, factor, finance, formula, function, identify, income

Video word list 1.4: 00:09 indicate göstermek, belirtmek 00:19 individual birey 00:33 interpret yorumlamak, tercüme etmek 00:46 involve kapsamak, içermek 00:57 issue konu, sayı; nüsha; mesele, sorun 01:10 labor labour iş, emek, çalışma 01:23 legal yasal, kanuni 01:37 legislate yasamak, kanun yapmak 01:45 major asıl, büyük, ana; binbaşı; branşta uzmanlaşmak 01:58 method usul, yol, yöntem, metod

Video Word List 1.5: occur, per cent, period, policy, principle, proceed, process, require, research, respond

00:14 occur- olmak, meydana gelmek 00:31 per cent- yüzde, hisse 00:48 period- devir, dönem, çağ 01:05 policy- politika, idare; poliçe 01:22 principle- prensip, ilke, kural 01:39 proceed- ilerlemek, devam etmek 01: 56 process- işlem, süreç, aşama 02:13 require- gerektirmek, rica etmek 02:30 research- araştırma, inceleme 02:47 respond- cevaplamak

Video Word List 1.6

ingilizce akademik kelime listesi alt liste 1.6 academic word list in Englishsublist 1.6

00:06 Words in this video

00:13 role türkçesi rol, görev, işlev

00:28 section türkçesi kesit, bölüm, kısım

00:43 sector türkçesi sektör, işkolu, kesim

00:58 significant türkçesi önemli, anlamlı, dikkate değer

01:13 similar türkçesi benzer, eş, aynı

01:28 source türçesi kaynak, köken, asıl, sebep

01:43 specific türkçesi belirli, özel

01:58 structure türkçesi yapı, bina

02:13 theory türkçesi teori, kuram, fikir

02:28 vary türkçesi farklı, olmak, değişmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.