Tag Archives: ingilizce okutman

öğretim elemanları ve okutman nedir

Not: Aşağıda verilen yönetmelik 2018 yılında değiştirilmiş, örneğin okutmanlık ve uzmanlık gibi kadrolar artık öğretim görevlisi olarak anılmaya başlamıştır.

“22/2/2018 tarihli ve 7100 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle, bu cetvelin (d) sırasında yer alan “Yardımcı Doçentler” ibaresi “Doktor
Öğretim Üyeleri” şeklinde değiştirilmiş, (e) sırasında yer alan “Öğretim Görevlisi, Okutmanlar, Diğer Öğretim Yardımcıları” ibaresi
“Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri” şeklinde değiştirilmiştir.”

OKUTMANLIKLA İLGİLİ BİLGİ (Kaynak: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu)

(Not: Üniversitede görev yapanlara verilen teknik isimler başta kafa karıştırıyor. Üniversite çalışma ortamına yeni giren arkadaşlarım için mini bir rehber hazırladım.)

Okutman ve öğretim elemanları

Öğretim Elemanları

OKUTMAN TANIM

Madde: 3

l) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, OKUTMANLAR ile öğretim yardımcılarıdır.

m) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerdir.

o) OKUTMAN: Eğitim – öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.

Toparlayacak olursak:

ÖĞRETİM ELEMANLARI

a) Öğretim üyeleri

a.1 profesör

a.2 doçent

a.3 yardımcı doçent

b) Öğretim görevlileri:

Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğretim elemanıdır. üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim – öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler.

c) Okutman

d) Öğretim Yardımcıları (Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen)

d.1, araştırma görevlileri

d.2 uzmanlar

d.3 çeviriciler

d.4 eğitim – öğretim planlamacılarıdır

ATAMA

OKUTMANLAR:

Madde 32 – (Değişik: 17/8/1983 – 2880/15 md.)

Okutmanlar, ilgili kurumların görüşü alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanların, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün önerisi ve rektörün onayı ile süreli veya sürekli olarak atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çalışma ve Denetim Çalışma esasları:

Madde 36 – (Değişik: 21/1/2010-5947/3 md.)

Öğretim elemanları, üniversitede devamlı statüde görev yapar.

(İptal birinci cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 16/7/2010 tarihli ve E.: 2010/29, K.: 2010/90 sayılı Kararı ile.)

Öğretim elemanının görevi ile bağlantılı olarak verdiği hizmetin karşılığında telif ücreti adıyla bir bedel tahsil etmesi halinde 58 inci madde hükümleri uygulanır. Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu üniversitede haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi ve OKUTMANLAR ise, haftada asgari on iki saat ders vermekle yükümlüdür.

HAZIRLAYAN: Kenan AKARSLAN